EcoMap Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning

Prosjektbeskrivelse

Vi taper natur og biodiversitet!

Både biodiversitetskrisen og klimakrisen er store trusler for økosystemer, arter, mennesker og livsgrunnlaget vårt. Det er kjent at nedbygging av arealer og arealbruksendringer truer arter, naturtyper og naturgoder. Vi har bygget opp en omfattende vitenskapelig kunnskapsbase tilknyttet klima og miljø, og denne kunnskapen danner grunnlaget for regjeringens politikk for å ta vare på naturmangfoldet. Likevel klarer vi ikke å stoppe tapet av arter og natur, men må derimot erkjenne at i mange tilfeller vinner samfunnsinteressene over naturverdier.

Hvorfor lykkes vi ikke med å nå de politiske målene om ivaretakelse av naturverdier?

Det viser seg at kunnskapsgrunnlaget alene ikke er tilstrekkelig for å redusere tapet av natur. Skal vi lykkes med å gjøre de riktige veivalgene, må kunnskapen være tilgjengelig i en form som er relevant for beslutningstakerne som bestemmer om norsk natur skal bygges ned eller ikke. Kunnskapsgrunnlaget kan være vanskelig å fremskaffe i sin helhet og det kan foreligge i et format eller på en skala som ikke tilsvarer det som er etterspurt og nødvendig. Dette kan resultere i at det økologiske kunnskapsgrunnlaget ikke i tilstrekkelig god nok grad benyttes når beslutningene tas.

Hva vil vi gjøre?

ECoMAP ønsker å møte disse utfordringene ved å:

  1. a) Samarbeide med lokale og regionale arealplanleggere og forvaltningsmyndigheter for å identifisere hva som trengs av kunnskap og hvordan formatet bør være
  2. b) Utvikle relevante og etterspurte økologiske variabler fra eksisterende datagrunnlag
  3. c) Bruke modellering til å fylle nødvendige kunnskapshull
  4. d) Gjøre økologisk kunnskap fra a-c tilgjengelig som kartlag i økologiske grunnkart hos Artsdatabanken

For å oppnå dette vil ECoMAP dra nytte av (i) forbedret forståelse av egenskapene, variablene og indikatorene for økologisk tilstand, (ii) den rasktvoksende og åpent tilgjengelige datatilfangsten av arter, egenskaper og naturtyper, samt (iii) de nye fremskrittene innen miljøinformatikk og modelleringsverktøy. 

ECoMAP er et samarbeidsprosjekt – ny prosjekttype

ECoMAP er et samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, en ny prosjekttype hos Norges Forskingsråd. Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse. Prosjektene gjennomføres av forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører innen offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv eller andre private organisasjoner. Alle som er involverte i prosjektet skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk. ECoMAP har fått tildelt midler under tematikken «arealer under press». Målet for dette temaet var i 2020 å gi nytt tverrfaglig, sektorovergripende kunnskapsgrunnlag og innovative løsninger for bærekraftig bruk og forvaltning av arealene i Norge, der miljø- og klimahensyn prioriteres. I ECoMAP samarbeider akademiske og tekniske miljøer ved UiB, Møreforsking, UiO, NINA, NIBIO og Artsdatabanken med forvaltningsmyndigheter representert ved arealplanleggere i kommunene Karmøy og Røros, Statsforvalterne i Rogaland og Trøndelag, og Miljødirektoratet.

ECoMAP workflow